xml字符串转换json格式,适用于微信小程序

[复制链接]
admin 发表于 2017-4-5 16:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

马上注册,开通VIP,获取100T视频教程,精品源码,经典电子书下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
可用于微信小程序xml字符串转换json格式
! e  V7 d6 n8 g' l: ~1 O
用法示例:[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
 1. var fs = require('fs');$ z' ~; n% z  V& f: Z# L
 2. var xml2json = require('xmlstring2json');) k. i. a/ m+ O! u/ d7 l: s
 3. var xml = fs.readFileSync('./test/bookstore.xml', 'utf8');
  $ m5 w7 G, P( I* c; H6 T2 u
 4. console.log(JSON.stringify(xml2json(xml), null, 4));
复制代码
! x- u- O/ b: G% ^# V6 O. ~
bookstore.xml文件如下:
4 o7 B) A5 H  `+ b# M9 [+ S7 B
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码

 1. ! R: l0 G; ?( v! W4 t& a& l

 2. ) C2 D; L  O& m/ n; v
 3.    
  2 r* l6 z3 w8 k( s
 4.       Harry Potter
    E; w9 z% ~6 r- G! [( N
 5.       J K. Rowling 7 L: t8 e" r/ Q9 Y' Z8 A
 6.       2005
  " _, @4 Z+ [6 S. j
 7.       29.99 ) q" ?3 T4 e1 |2 L
 8.     & S  a) C  F5 Y+ e* h! g
 9.    
  , ~, M* v! \3 h; b" o+ F2 r
 10.       Learning XML
  + x' }) I+ D+ q  `% \5 e2 C9 r7 P0 n
 11.       Erik T. Ray
  / t: `2 A6 S3 Y
 12.       2003 2 c6 N2 G( {6 B# b8 n+ z
 13.       39.95 8 F2 D9 v/ ^7 H
 14.     % [) [3 ]/ l" X, V* x6 b' e+ C( v8 i
复制代码
0 S  T. Y2 E* [' s
输出如下:

7 z* T3 n$ x6 `) D* E[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
 1. {
  ; g, Y; ~. w# M% m3 ?
 2.     "bookstore": {
  " ]1 g* l% {, m
 3.         "book": [  Z6 ]8 j* ]3 E% {
 4.             {9 ~$ g4 l% [7 C8 O4 j6 r! t$ Q. ]/ M
 5.                 "@category": "CHILDREN",8 @5 x" T9 U( l/ j" V
 6.                 "title": {1 |% K- O4 P; C$ x) c- X/ Y+ L0 ~
 7.                     "#text": "Harry Potter"
  8 e; `5 D4 h" X% I0 c6 E" H0 Z3 n
 8.                 },
  : f, M5 ?" H& N  D5 o
 9.                 "author": {$ N  p7 F( E/ _2 q% |5 @* g( U
 10.                     "#text": "J K. Rowling") n6 `* F6 {- U' y7 d) R  I- z
 11.                 },
  ) p1 Z# _% {% ~3 E
 12.                 "year": {5 l8 Z5 M9 ~" u3 {
 13.                     "#text": "2005"! t1 J# Y3 E$ V
 14.                 },
  . t" B4 G& `/ f  D( u- O1 h: U
 15.                 "price": {7 a' e5 V) Q  D6 Q% X; F( l
 16.                     "#text": "29.99"
  7 D" _* ]+ K9 E' R
 17.                 }& _. v) U$ e3 j; X8 D
 18.             },
  6 w3 _( e6 W+ R$ n6 e: a$ x
 19.             {% Q( n. X* G/ d- e+ O
 20.                 "@category": "WEB",+ l2 v" L4 J# @% I# i% j- }
 21.                 "title": {
  6 z/ [5 s% |, D
 22.                     "#text": "Learning XML"
  4 g" S" Q1 Y& K+ t1 H, M
 23.                 },
  + E9 T( S: X0 t* D+ J
 24.                 "author": {
  9 u& `5 S* O' U$ Z
 25.                     "#text": "Erik T. Ray"
  / L0 x* H1 C7 F, v. H$ K- S
 26.                 },
  * _  R3 i8 J6 @. K* X+ d
 27.                 "year": {
    r- n3 K% X+ R$ P! u
 28.                     "#text": "2003"
  * Y- O' U% D) ]3 v, }% H: u: s
 29.                 },
  . j; M$ h: Z9 \, b
 30.                 "price": {
  - }, v, H4 @4 q( }
 31.                     "#text": "39.95"* I/ o* {; a* |
 32.                 }
  - {) T( ~& }4 C
 33.             }1 K# E& s4 [- g# {+ D
 34.         ]7 J* d) q$ y0 D: I5 T
 35.     }
  , ?. A% x$ J' e8 e1 w
 36. }
复制代码
' H  R" s* E! k+ K# k( W  y
安装npm方式安装[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
 1. npm install --save xmlstring2json
复制代码
bower方式安装[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
 1. bower install xmlstring2json
复制代码
注意
该模块暂不检测xml格式合法性,即认为输入的xml都是合法的。如格式不合法,可能出现输出为空的情况。
% k# e- h: `* m. X
$ E5 p* J, v8 A3 a1 l
项目地址:(最新代码请在git上下载):https://github.com/vilien/xmlstring2json

' ~# K) w  e( t* O
项目下载:
d895b4e081d5f1856210db84127d4be9.gif
xmlstring2json-master.zip(5.99 KB, 下载次数: 5)2017-2-9 16:29 上传
3 W- b# O0 P. n$ Q点击文件名下载附件0 T. {8 ~. G3 R6 f" S

  j2 L. B3 X5 d$ W0 X9 N
& O! |# ?/ B) K5 z# C
热帖推荐
回复

使用道具 举报

关注0

粉丝7

帖子7350

发布主题
推荐阅读 更多
阅读排行 更多
广告位
400-8888-8888
周一至周日 9:00-24:00
意见反馈:postmaster@guaishouxueyuan.net
关于我们

扫一扫关注我们

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.|网站地图