wx-charts:基于canvas绘制:饼图,线图,柱状图

[复制链接]
admin 发表于 2017-4-5 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

马上注册,开通VIP,获取100T视频教程,精品源码,经典电子书下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
4e02faf2136a689a05452db4e1e719b1.jpg
最近图表工具,一个比一个6,这个目前最6666666' c# W5 I0 D$ q: j
微信小程序图表工具,charts for WeChat small app
- W6 o2 V/ O7 F2 F) p. X8 ?4 V8 Y
基于canvas绘制,体积小巧
5 K. @( h7 I' p7 r3 c' Y
持续优化更新中,请保持关注~

9 X  q* E& J$ S9 @2 x- o! h
支持图表类型

) X9 }8 I6 {8 F8 _) y5 o
  ; @4 Z% \# j  f0 `3 G" y; W
 • 饼图 pie
  1 N' H! f* X# A; G8 r7 t
 • 圆环图 ring& Q! d8 _% z' _& _
 • 线图 line
  4 i; ~! ?1 V4 }; h8 ~
 • 柱状图 column7 p! z  y0 a1 P% n4 R3 t! K
 • 区域图 area
  % C, \$ }5 q! X  N5 ~: W/ m
代码分析 Here
# s1 z- ?3 l- R% p- t$ A) O
如何使用
1、直接引用编译好的文件 dist/charts.js

# t" x$ n3 t: }( a
2、自行编译
& @8 Y& A  m6 A  O& ^
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
 1. git clone github.com/xiaolin3303/wx-charts.git
  1 J8 z% C' i  a3 p
 2. npm install rollup -g
  5 Q* t# g; K/ I
 3. npm install4 S. P, O. R; _! H
 4. rollup -c 或者 rollup --config rollup.config.prod.js
复制代码

; T& H) O. O  F+ B  b参数说明
opts Object

  v' V& {2 B/ v; W. b. @' o
opts.canvasId String required 微信小程序canvas-id
0 m( r6 K& j9 Q. z
opts.width Number required canvas宽度,单位为px

# N; m  \, t& G( O
opts.height Number required canvas高度,单位为px

. t# l- @% ^! Z1 L. k( C
opts.animation Boolean default true 是否动画展示
/ T# j8 r0 K* U  u. ^$ A
opts.type String required 图表类型,可选值为pie, line, column, area, ring
7 a0 W4 F- R* V" {/ i( Q  z9 J
opts.categories Array required (饼图不需要) 数据类别分类

6 S4 T4 P( R' w& w/ E6 H: f
opts.dataLabel Boolean default true 是否在图表中显示数据内容值

! N- W  q$ U' H1 s) D# D
opts.yAxis Object Y轴配置

& A9 {  e& y% V8 u
opts.yAxis.format Function 自定义Y轴文案显示
* S7 Q( [9 C9 ?! Z% V; t. K
opts.yAxis.min Number Y轴起始值
8 Y& E9 N# t& W) K* c: [0 ?
opts.yAxis.title String Y轴title
  a( ^* l3 Q% g- y
opts.series Array required 数据列表

' O% s. R* w/ u0 ^% G
数据列表每项结构定义
) a5 \$ f, O% c6 `6 Y0 a! a
dataItem Object
8 |: N" x# n" o4 O7 V
dataItem.data Array required (饼图为Number) 数据

' \; u  r! {) D5 O! g/ \9 V; o
dataItem.color String 例如#7cb5ec 不传入则使用系统默认配色方案
; O7 E/ l" h: \+ ]: @3 m! \3 O
dataItem.name String 数据名称

: A, U$ }' ]) v8 F4 Z' `  E
dateItem.format Function 自定义显示数据内容
1 R$ [, B0 H- c2 N1 x- y6 \4 n6 e
Examplepie chart[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
 1. var Charts = require('charts.js');
  # w! H, V) R# t! ~
 2. new Charts({3 ?- m# y( l! c$ q2 m
 3.     canvasId: 'pieCanvas',
  $ T, s' Q# L1 D$ U# {
 4.     type: 'pie',  M: d' o$ K/ ]$ I
 5.     series: [{0 G: _# g6 c7 L$ L! j
 6.         name: '成交量1',
  # h1 q8 h5 x( k! @6 O
 7.         data: 15,
  * l9 A. V0 V: s# ?. i( l
 8.     }, {9 h' R0 t; s' m# A9 H
 9.         name: '成交量2',
  . r( w* }( Z: h. f+ E
 10.         data: 35,. F& x5 k' f& p* E- h
 11.     }, {2 z: M/ t! h3 u% I
 12.         name: '成交量3',. b( V3 s1 H* f
 13.         data: 78,
  . M  ^' k4 D: _* X) ]+ k
 14.     }, {+ _) @& Q. C+ q$ n7 f# z" J
 15.         name: '成交量4',
  ' l/ K8 @- \3 J( c; I
 16.         data: 63,% y. _: K1 K) U" s" X$ i5 j
 17.     }],
  . r  Z# P0 _# F0 X1 a( H" K
 18.     width: 320,8 I! W: t# C; e' I2 k1 I9 H$ u
 19.     height: 200,0 A; D. ?9 l8 l8 _3 P
 20.     dataLabel: false
  8 z# I  S8 O0 ]9 A" c+ M
 21. });
复制代码

' B; K0 J, u' f# i9 z  r7 H- Y6 ]' u4 l' \9 [. p, q
+ l. j9 J' g1 a+ s; Y
2a7fe783b2f9c9175ea1075eb945f5c0.png
1.png (94.36 KB, 下载次数: 28): ~2 ?( b; x3 z: l
下载附件
6 D) m/ E1 ^5 {2016-12-7 15:25 上传
% \4 p8 ^4 S0 E0 M+ K# x% `/ f+ m7 W+ A7 E' L3 E9 t: P! u

/ W, u7 U: `% ?1 L4 r
1 B6 {! q3 V6 _" z2 E  b
b8e30706ebc39601077a1a8f183007af.gif
2.gif (20.83 KB, 下载次数: 28): z8 \+ k% Q" [3 b7 ]
下载附件7 d! J  ]9 o) a* `0 u9 S
2016-12-7 15:25 上传( a) Y6 q) H, B) p/ a

, Q% s& L0 S3 M4 ?; Z; w7 M9 r: S4 S" d- c1 ?* r1 `/ Y

# Z* t$ u0 L5 j6 ?8 @

0 C/ B. L; U' r4 y: m/ h; a$ Hring chart[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
 1. new Charts({( T& ^9 Q4 e* l. \; R2 v: d8 f
 2.     canvasId: 'pieCanvas',8 K7 g2 I( x4 b! O$ c* R
 3.     type: 'ring',
  9 \% U! v  S" J) p+ w# Q1 A" d
 4.     series: [{; _& ?1 o% r  n
 5.         name: '成交量1',
  + @% r+ Z; n9 V, P
 6.         data: 15,1 ~2 K, g, P1 |
 7.     }, {0 S: H0 G! C4 P- U4 z8 c; E
 8.         name: '成交量2',
  / q! `/ b& ^% w* `" @" c( ^
 9.         data: 35,( q& c5 b% m* f3 Q' z
 10.     }, {' G4 ?7 y/ `# B9 F2 ]/ x
 11.         name: '成交量3',
  " c9 a( A& Z; W! D# s
 12.         data: 78,& ^3 [4 m5 H7 F' E9 Q; l
 13.     }, {% L' C, ^0 i6 q; a4 w- V% L* Z
 14.         name: '成交量4',5 P* a1 S. L2 q+ j' i
 15.         data: 63,* t; ~0 j& v, v5 x
 16.     }],
  % x" E  q" c' |( G" {5 G# X
 17.     width: 320,
  $ p( g0 j) \6 y4 L/ V. c5 c
 18.     height: 200,( o9 B! q9 W5 U  X; t4 N- {7 m
 19.     dataLabel: false
  + P& {* J9 B' K5 p7 G& g7 L
 20. });
复制代码

* x8 p' F2 K  `0 D9 `' }. H
$ V! ^# p3 O7 o4 [8 ]) x& X! N

7 o) ^0 d& G" _* c- j+ i
ff2c187465061763ea7e0679361d6c1a.png
3.png (18.46 KB, 下载次数: 30)
) g6 F" X6 R! c2 Q- f下载附件/ u- x" \7 f  j& f- s
2016-12-7 15:25 上传7 X! |; @* {3 v6 @+ W+ h
7 i  q" ?3 X, {  T
# |0 k. V- M$ b! b  I

# }3 I; h9 m# O0 G& H0 n, R
1030be115fa68ecbe8511cecf222f2b9.gif
4.gif (14.91 KB, 下载次数: 28)8 v8 N/ E, D% S8 y% F* ?3 y- g+ [
下载附件
) j2 `9 Y& C9 X2016-12-7 15:25 上传4 @" t, w( ~2 `# K: j
) I3 m7 _! v- p2 u
! ^" ^! \( ]* H% Y
' f2 N: U7 w% g" I4 e. t3 u, T# F( C

, {1 i7 X. M" B9 dline chart[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
 1. new Charts({
  / s- A* V4 C; F' u8 R' o2 h
 2.     canvasId: 'lineCanvas',5 }) p! G3 W, o+ N% f4 T! A9 {
 3.     type: 'line',  s% ]8 X( m1 N
 4.     categories: ['2012', '2013', '2014', '2015', '2016', '2017'],* q/ ?+ K$ d1 `& Y/ D- r
 5.     series: [{7 ^" p- k& Z3 I; C8 \" O! D
 6.         name: '成交量1',/ A8 c9 J  C/ P* T8 J3 X- S
 7.         data: [0.15, 0.2, 0.45, 0.37, 0.4, 0.8],
  & k$ y* n# t# e9 w5 F
 8.         format: function (val) {
  1 I3 E& w1 V! w9 x0 l9 c% H
 9.             return val.toFixed(2) + '万';: m/ q* g9 Y) ]+ Z/ {( }9 t
 10.         }
  ! Q" a0 I, M7 u1 |1 l; p
 11.     }, {5 j- d1 g# d% L* S& A
 12.         name: '成交量2',3 _+ Y' M3 F% F" J
 13.         data: [0.30, 0.37, 0.65, 0.78, 0.69, 0.94],: t1 e3 x$ g7 s
 14.         format: function (val) {
  $ N8 A# W- q5 C
 15.             return val.toFixed(2) + '万';
  * O# ^( U9 A8 n0 {8 e7 a$ Q/ R( |
 16.         }5 W( C0 z" z9 m8 ?$ B1 P& G# k
 17.     }]," h! u0 |) R- l
 18.     yAxis: {
  $ f2 a; Z" ^# T8 h/ x: R5 V7 E. J$ R
 19.         title: '成交金额 (万元)',! L; R6 I/ y$ A9 T  z0 S, G
 20.         format: function (val) {
  % W' n; h' A& g( s
 21.             return val.toFixed(2);7 U- e- P5 m" y3 v/ u" v
 22.         },
  8 Q9 ?3 m; e: X2 G: L" u3 n8 j
 23.         min: 02 C3 u( Q; |2 l
 24.     },. p2 m" ~" n" a0 R( k) h& J+ i. G. b8 v
 25.     width: 320,
    Y2 v6 y) D3 m+ q9 H
 26.     height: 200
  / W) i* b2 o: D
 27. });
复制代码

0 G% Z' u- ~% J1 n  c
5 ^. _- H7 y* r3 M; j9 h7 D8 O

# j! |' {, o# i' D; [, }, P
06e088787058cea146ab8a40e8620501.png
5.png (28.58 KB, 下载次数: 28)" J, |/ L0 v- X" m, R
下载附件
! V) u  l1 B( i6 v2016-12-7 15:25 上传
" o6 o8 s+ T3 H1 \  r% G: H
7 u/ F5 Q& c1 G& N  @& U5 R- n- e# p* T% `8 d. J/ G' k* e
' m- c) P" H9 Q3 f
f87791f4e1512bda0731641ee8ee59b5.gif
6.gif (21.92 KB, 下载次数: 28)
0 ?. D) p" A8 |8 o下载附件
& e% D! g& m( {& G% B( }2016-12-7 15:25 上传
9 H5 f2 l' ?# L
- w7 w4 v9 ?: f1 z+ |- U( w8 E) m
3 p7 }( C' ]4 \7 G8 y+ {  ~. w3 V( Z: N" h+ L, ^5 ]# X. F* j/ T
) M& [: d+ d' H; g
columnChart[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
 1. new Charts({7 M' L( n( U" m1 L8 r5 |
 2.     canvasId: 'columnCanvas',: K, A" |7 y4 ]# F. _" d3 T( ?5 e
 3.     type: 'column',( ^+ l) F& |, Z
 4.     categories: ['2012', '2013', '2014', '2015', '2016', '2017'],& u  i$ z% e9 n
 5.     series: [{
  $ z: g- l" |9 T" [- y0 J3 h
 6.         name: '成交量1',
  : Q8 i" P  x: j* S1 X3 e
 7.         data: [15, 20, 45, 37, 4, 80]  O0 n, W4 q. X- K
 8.     }, {7 L" S6 s5 H) o
 9.         name: '成交量2',
  ; ]0 r% ^5 u' ]' Z
 10.         data: [70, 40, 65, 100, 34, 18]# R! c0 T4 c4 v! j* N8 w! P0 n
 11.     }],6 R) R# @0 h% v) z
 12.     yAxis: {  F9 X( m+ R; z+ _6 E; h/ g# O/ O
 13.         format: function (val) {7 l, C$ y5 R% F9 W
 14.             return val + '万';" I# k6 U) q* H1 M6 e
 15.         }
    O# v) e. {! z& X* p/ M
 16.     },
  $ Z0 |2 }" G3 U/ `8 Z& r
 17.     width: 320,& C+ q, V" t" E. E
 18.     height: 200% K7 a5 w, ~9 g) q
 19. });
复制代码

. b+ Y) a7 p- x% V- {
* W  D+ W0 @2 \
# T3 ^3 `+ G+ N( M2 t! ?& f* {
f10a6671902302648dd0dbd06e9312d7.png
7.png (27.53 KB, 下载次数: 28)
( Y+ h0 b6 q, ]+ X下载附件  G8 Y& K* _3 b
2016-12-7 15:25 上传
  b1 A  j1 ?. P0 W5 `& y, [
' h( x4 j; G4 G: p0 m
' F# r4 g; l) O& R. ^1 X' u
( w; v$ u2 w# G: b- j7 g& n+ }
1c23f1c86fe289cd4c22be803437e72c.gif
8.gif (28.14 KB, 下载次数: 28)
( J/ A# a) m) v' f, h: m下载附件. m" j4 X6 L: K: S" u9 U) k, |
2016-12-7 15:25 上传7 O( W# S9 N6 g: X8 P
7 ?; E0 u0 p# \3 B' @! N: j

' y" r2 {4 T, H9 y2 i" K0 E* t. x) H& y7 I

1 v7 c5 c! V% uareaChart[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
 1. new Charts({
  0 H7 T0 e2 w3 n" Q2 G
 2.     canvasId: 'areaCanvas',
  & S( A% H- ?" n( d
 3.     type: 'area',8 R7 j! O: G, W8 t/ a
 4.     categories: ['2016-08', '2016-09', '2016-10', '2016-11', '2016-12', '2017'],
  % H; l2 t: @: K# ^- R  N
 5.     series: [{8 X# n6 Z! `) P# e
 6.         name: '成交量1',1 w4 G) K* F, N$ Q* Z
 7.         data: [70, 40, 65, 100, 34, 18],  s1 @, h( H3 G7 o; [$ x* A
 8.         format: function (val) {
  ) h$ I9 S$ \$ e/ T  N0 e3 |* J
 9.             return val.toFixed(2) + '万';  |% p( n( I" @* s
 10.         }6 m7 \4 T9 O/ g' K7 P+ ~
 11.     }, {
  1 k; w1 {2 X' m8 b
 12.         name: '成交量2',/ [8 a8 z4 z: T/ D& t/ ~
 13.         data: [15, 20, 45, 37, 4, 80],4 v! Y/ M# Y6 H* A/ g' p$ M0 n
 14.         format: function (val) {
  " z# d* g3 V7 w! f% N3 o- n
 15.             return val.toFixed(2) + '万';8 }( i. d& g/ `
 16.         }$ h9 c- G3 m/ U- Y; C% A$ G
 17.     }]," |  I' ~9 K1 d; w
 18.     yAxis: {
  6 d1 b5 V1 a! I  X  o3 N1 N  [' f
 19.         format: function (val) {
  " k+ A& W2 I% I9 [3 \/ X
 20.             return val + '万';3 w7 X" v1 M- `! V& ~
 21.         }
  ; M2 ?) q4 B4 x# Z+ H
 22.     },0 l* J) }. k  R; ~" q3 b
 23.     width: 320,
  9 t# }( |8 A- O, v% R9 Q% `9 _1 y9 ^: h
 24.     height: 200. o# G/ i, w# T+ Z8 X
 25. });
复制代码
# ~7 y% A3 H% a! |; i4 U/ f

' \& W, x+ P! c9 O& k

1 Y# t0 ^; |. c3 L# B5 ~/ b
b2f17f00b8e0d1abf12b57dc0f7e9466.png
9.png (123.6 KB, 下载次数: 28); g7 f# X! P% y% P/ T& Y
下载附件7 _% K! ]; |8 Y' x: G+ ?
2016-12-7 15:25 上传1 K# v, S" ]/ S. |% ~( V

/ }( G/ }: [6 d2 _5 L( b( U* {# T" j/ q3 }# j! g* V

: ?1 D& V3 h$ Y( Z6 N; f
b477b4b6e852622e566edd046adf91e0.gif
10.gif (47.32 KB, 下载次数: 28)
* i& _% |& d' U下载附件: {0 H5 f) v' E6 T( v. w
2016-12-7 15:25 上传6 l) Q! Y8 A6 g+ J: N0 N

  k" `+ S; G6 S/ m0 C/ w5 D& B! v- N+ z. i  p' J7 X9 J

" O: m5 [4 W' D* ~( ~

' n, ?& `  n" V* M3 J8 k) q9 @; u- o9 v7 D1 H8 h' m
项目地址及下载:

+ D8 f) u5 U0 _2 M1 x6 o+ }  p) j8 q- P% p9 y! }
https://github.com/xiaolin3303/wx-charts

, f/ @/ G' }5 b
60e83505bf9750394da24f6f53ad9e67.gif
wx-charts-master.zip(366.23 KB, 下载次数: 213)2017-3-8 16:40 上传
! _# x1 D" v# ^. D7 c点击文件名下载附件! N; o; r' z5 ^% J3 {
% z8 d0 U& s% n; P) v2 O& f2 }* K

6 x+ s) e' A. M4 L8 Y( o  L

2 C4 ^. H5 n& H. B/ u
# R/ U5 E0 R$ ~* k% r9 T2 O' G0 D. r1 |0 e/ f& n. F
友情提示:有个同学使用后无效,后来发现是原来的代码还在起作用,删除掉原代码后即可使用;
热帖推荐
回复

使用道具 举报

关注0

粉丝7

帖子7350

发布主题
推荐阅读 更多
阅读排行 更多
广告位
400-8888-8888
周一至周日 9:00-24:00
意见反馈:postmaster@guaishouxueyuan.net
关于我们

扫一扫关注我们

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.|网站地图