heima iOS培训第1期 基础+就业班

[复制链接]
admin 发表于 2017-3-23 18:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

马上注册,开通VIP,获取100T视频教程,精品源码,经典电子书下载权限

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2013-06-16 学前须知 + MAC OS X介绍) Q2 N' D7 A: H! u
2013-06-17 C 语言基础
, C3 j; L% o6 s8 Z) d2013-06-19 C 数据类型
! a9 ]. M9 I1 r/ }; l0 U5 [2013-06-20 C 流程控制 + 函数
2 j" x' @' v  \" G1 i2013-06-22 C 头文件的作用研究
/ ~% L+ i6 U5 T" A, W. f- C' {2013-06-23 C 字符串 + 指针
6 C: B) w/ N: ]& Z+ N% H* [: M2013-06-24 C 结构体+枚举+预处理指令
* H: B3 n; V; ]( s5 H2013-06-26 OC ios文档和消息发送
7 }0 T! W# s. }" C$ V& Q9 w; W2013-06-27 OC self + super + NSString- e3 r9 E7 m. Q
2013-06-29 OC description + 内存管理
# Y* C5 s6 ?' a- I% h2013-06-30 OC category + protocol + block + id
$ ~' t" e6 V! p  k% e6 `6 ?/ B2013-07-01 OC static + extern + signed + unsigned
$ ?* G1 s# E! v: _8 {/ }; @- o2013-07-03 OC NSString + NSArray + NSSet + NSDictionary
' n5 K" V1 V1 i/ ]2013-07-04 OC NSNumber + NSValue + NSDate + NSObject (基础班结束)" q- L( d, g, B/ }2 S, b
2013-07-05 实战项目 打砖块) T5 P8 t5 |5 I4 S  A5 u; Y3 F! o0 ?3 y
2013-07-06 第2个iOS游戏 舒尔特表替换模板
7 S, i2 }6 R/ Z/ r8 Y; q) a; S( h& s; r2013-07-08 HTML
- s% o6 V5 E4 q2013-07-10 第一个iOS项目 加法计算器
) u7 _6 J) w4 x; E, p2013-07-11 UIView
; S$ Q6 G! J: G; p3 ^& x7 b2013-07-12 UIDataPicker + UIPickerView
5 ]) k3 _$ Q  u. Q$ t1 q2013-07-14 UIScrollView + UITableView
0 }8 z/ u6 ]+ X1 C8 B2013-07-15 UITableView Cell缓存* }# i  ]" ]' \# A3 r( C
2013-07-17 UITableView 自定义Cell" H9 g( \2 m& v: f1 H2 t7 o7 B5 y
2013-07-18 UITableView 九宫格
: c) n0 J! o& N5 d2013-07-20_多控制器管理  w4 a/ S, l/ O6 j  L3 Y
2013-07-21_多控制器管理_实例
) ~; ^( U+ S! m$ y9 E$ ~  e2013-07-23 数据存取
: J% U# l5 {! ?; C0 J9 L2013-07-24 数据存取_实例4 t& \. W3 x8 u1 s
2013-07-26 网络传输
0 K0 `$ [  t) S; w0 @2013-07-27 XML JSON
% G8 H, s- t7 n4 x4 E2013-07-29 多线程- |% i7 r3 x7 R) Q* r' _- ^
2013-07-30 ASI AFN6 S( R  f1 p& D6 \% d* x3 Q  l5 L
2013-08-01 触摸事件与手势识别
: I& s# x/ G, x7 ?2013-08-02 CoreMotion
+ V) A, E7 [. U: U9 D$ A) Q5 j& c# e2013-08-04 Quartz2D0 @. z+ O( a2 O7 i6 M
2013-08-05 CALayer+ ?' E$ N. y) y5 r2 M" `
2013-08-06 关键帧动画- A! {8 J0 g( W- }% d4 D
2013-08-09 核心定位(上午试讲失败) 国际化4 L; C- A* K" l2 t) s9 k5 [
2013-08-12 蓝牙通信 汤海波6 K7 ]. C' _. r# X
2013-08-13 李明杰开讲
" T- Z$ i# g0 I3 v2013-08-15 项目 史上最牛的游戏 1搭建框架2 L( ?) ]1 `) A- K0 L
2013-08-16 项目 史上最牛的游戏 2选择关卡界面" F- Q4 Q, \  M* J# E- i* R
2013-08-18 项目 史上最牛的游戏 3& _2 G# L# e% f& R
2013-08-21 项目 史上最牛的游戏 4$ B6 B% O0 M- j- E% x' W+ N# Y4 `# Y
2013-08-22 项目 史上最牛的游戏 5
1 z7 t8 v  {0 |) M9 r2013-08-23 项目 史上最牛的游戏 6
% ?; S9 G2 X) w' s% q2 ?9 r2013-08-25 项目 史上最牛的游戏 7# N; N- y9 g6 X' B5 j1 ~  s
2013-08-26 项目 史上最牛的游戏 8总结- Q! K; y9 ~4 n
2013-08-28 项目 新浪微博 01. }# u0 p* u5 o; |" n
2013-08-29 项目 新浪微博 02
2 T7 E) E, g8 k9 C9 V! g2013-08-31 项目 新浪微博 03 真实数据 专用资料
# H/ o# t; e7 L1 G3 ~2 P# c, n3 `* R8 g2013-09-01 项目 新浪微博04
" |: y% \: b! Z# z, O2013-09-03 项目 新浪微博051 h- {) q: U+ d# f
2013-09-04 项目 新浪微博06
* i+ e. t" E/ V5 P2013-09-06 项目 新浪微博07- V# d$ [8 U6 z3 B  M  W  t6 `
2013-09-07 项目 新浪微博08; x0 {% g+ N3 L; _
2013-09-09 ipad QQ空间) a" f$ H- J1 r7 B* L! a" z
2013-09-11 ipad QQ空间
2 a# {. s$ v0 b7 {' t2013-09-12 ipad QQ空间$ m3 e' R7 V7 I- U! I# `
2013-09-14 电话+短信+通信录+地图5 I  @, }1 T8 L& S: B
2013-09-17 多线程+网络+拍照+相册+播放器/ D2 [6 R% x; G, A9 w* N
2013-09-18 Xcode中的工具+ g8 |2 o/ y! N: L
2013-09-20 手动ARC+SVN9 ?& ?/ u  L3 s5 O
2013-09-25 cocos2d 李明杰开讲" Z" N: X' K5 P0 F' X: z
2013-09-26 sprite性能优化
2 J( D) c( F+ L. e2013-09-28 标签和菜单+粒子系统+图层' q2 Q) t: n# w" c- F
2013-09-29 飞机项目 (共5集)
! X' Q' O) Z: |6 z# A1 P' U* i% g4 l, x! `
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
热帖推荐
回复

使用道具 举报

精彩评论15

关注0

粉丝7

帖子7350

发布主题
推荐阅读 更多
阅读排行 更多
广告位
400-8888-8888
周一至周日 9:00-24:00
意见反馈:postmaster@guaishouxueyuan.net
关于我们

扫一扫关注我们

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.|网站地图