JavaScript事件委托用法分析

本文实例讲述了JavaScript事件委托用法。分享给大家供大家参考。具体分析如下:

一、点击页面任何部分触发事件

创建一个script1.js文件。

复制代码

代码如下:
(function() {
    eventUtility.addEvent(document, "click", function(evt) {
        alert('hello');
    });
}());

页面部分。

复制代码

代码如下:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
</head>
<body>
   
    <script src="eventUtility.js"></script>
    <script src="script1.js"></script>
</body>
</html>

输出结果:点击页面任何一处都会弹出框。

但,我们有时候希望点击document内的某个元素来触发事件。

二、使用委托触发事件

在页面上增加a标签。

复制代码

代码如下:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
</head>
<body>
   
    <div>
        <p><a href="#">点我</a></p>
    </div>
    <script src="eventUtility.js"></script>
    <script src="script1.js"></script>
</body>

把script1.js修改为:

复制代码

代码如下:
(function() {
    eventUtility.addEvent(document, "click", function(evt) {
        //获取点击对象
        var target = eventUtility.getTarget(evt);
        //获取点击对象的tag名称
        var tagName = target.tagName;
        //如果tag是a
        if (tagName === "A") {
            alert("点我了");
            //阻止链接的默认行为
            eventUtility.preventDefault(evt);
        }
    });
}());

输出结果:只有点击页面上的a标签才弹出框。

以上的好处是:无论document内增加多少a标签元素,所有a标签都具有被触发的能力。像这种方式就是事件委托。我们希望为子元素注册事件,却把事件先注册到子元素的父级元素上,这样,在该父元素之内、动态添加的、任何与子元素同类的元素都注册了事件。

如果我们把事件注册到子元素上,在document中再动态添加与子元素同类的元素,都必须为这些刚动态添加的子元素分别注册事件。

另外,事件委托很好地利用了"事件冒泡"。当点击子元素,根据"事件冒泡",该子元素的父级元素捕获了该次点击事件,并触发自己的方法。

希望本文所述对大家的javascript程序设计有所帮助。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
本文作者2017-9-5 13:19
admin
粉丝7 阅读2 回复0
上一篇:
AngularJS iframe跨域打开内容时报错误的解决办法发布时间:2017-09-05
下一篇:
SyntaxHighlighter 3.0.83使用笔记发布时间:2017-09-05

精彩阅读

推荐视频

排行榜

专访

400-8888-8888
周一至周日 9:00-24:00
意见反馈:postmaster@guaishouxueyuan.net
关于我们

扫一扫关注我们

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.|网站地图