php生成mysql的数据字典

把mysql数据库生成数据字典,直接可用便于查看数据库表、字段,做一个数据字典是很有必要的,下面只需要简单更改下配置就可以用了,样式也是挺好的。

<?php 
header('content-type:text/html;charset=utf-8'); 
define('DB_HOST','localhost'); 
define('DB_USER','root'); 
define('DB_PASS','root'); 
define('DB_NAME','test'); 
define('DB_PORT',3306); 
define('DB_CHAR','utf8'); 
define('APPNAME',''); 
$conn=mysql_connect(DB_HOST.':'.DB_PORT,DB_USER,DB_PASS); 
mysql_select_db(DB_NAME); 
mysql_query('set names ' . DB_CHAR); 
$sql="SHOW TABLE STATUS FROM " . DB_NAME; 
$result=mysql_query($sql); 
$array=array(); 
while($rows=mysql_fetch_assoc($result)){ 
$array[]=$rows; 
} 
// table count 
$tab_count = count($array); 
echo ' 
 
 
 
'.APPNAME.'--数据字典 
 
 
 
'.APPNAME.'--数据字典
(注:共'.$tab_count.'张表,按ctrl+F查找关键字)
'."\n"; for($i=0;$i<$tab_count;$i++){ echo '
    '."\n"; echo '
  • '; echo ($i+1).'、表名:[' . $array[$i]['Name'] . '] 注释:' . $array[$i]['Comment']; echo '
  • '."\n"; //查询数据库字段信息 $tab_name = $array[$i]['Name']; $sql_tab='show full fields from `' . $array[$i]['Name'].'`'; $tab_result=mysql_query($sql_tab); $tab_array=array(); while($r=mysql_fetch_assoc($tab_result)){ $tab_array[]=$r; } //show keys $keys_result=mysql_query("show keys from `".$array[$i]['Name'].'`',$conn); $arr_keys=mysql_fetch_array($keys_result); echo '
  • '; echo ''; for($j=0;$j'."\n"; echo ' '."\n"; echo ' '."\n"; echo ' '."\n"; echo ' '."\n"; echo ' '."\n"; echo ' '."\n"; echo ' '."\n"; echo ' '."\n"; } echo '
    字段 类型 为空 额外 默认 整理 备注
    ' . $tab_array[$j]['Field'] . '' . $tab_array[$j]['Type'] . '' . ($key_value!=''?$key_value:$tab_array[$j]['Null']) . '' . $tab_array[$j]['Extra'] . '' . $tab_array[$j]['Default'] . '' . $tab_array[$j]['Collation'] . '' . ($key_value!=''?$key_name:$tab_array[$j]['Comment']) . '
  • '."\n"; echo '
'."\n"; } echo ''."\n"; echo ''."\n";

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持脚本之家。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
400-8888-8888
周一至周日 9:00-24:00
意见反馈:postmaster@guaishouxueyuan.net
关于我们

扫一扫关注我们

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.|网站地图