IT精英网 查看内容

php学习笔记之 函数声明

2017-9-4 18:40| 发布者: admin| 查看: 3| 评论: 0

摘要: 复制代码 代码如下:

复制代码

代码如下:

/* 函数定义:
* 1.函数是一个被命名的
* 2.独立的代码段
* 3.函数执行特定任务
* 4.并可以给调用它的程序返回一个值
*
* 函数的优点:
* 1.提高程序的重用性
* 2.提高程序的可维护性
* 3.可以提高开发效率
* 4.提高软件的可靠性
* 5.控制程序的复杂性
*
* 函数的声明
* function 函数名(){
*
* }
*
* function 函数名(参数1,参数2,参数...)
* {
* 函数体
* }
*
* function 函数名()
* {
* 函数体;
* 返回值;
* }
* function 函数名(参数列表...)
* {
* 函数体;
* 返回值
* }
*
* 注意:
* 一、函数必须调用才能执行,可以在声明之前调用,也可以在声明之后调用
* 二、函数名命名和变量一样,aaa bbb ccc aaaBbbCcc(第一单词小写,以后每个单词首字母大写)
* 三、函数在声明时不能重名
* 四、可以通过向函数传递参数,改变函数的行为
* 形参:在声明函数时,声明的参数,参数就是变量,多个参数用,分开
* 实参:调用函数时传给形参数值(数据,也可以是变量)
* 五、如果没有返回值则称为过程
* 六、通过使用return语句返回数据
* 七、函数执行到return语句就结束,不要再这个语句后写代码,也可以用return结束函数的执行
*
* 函数名的作用:
* 1.调用函数,开始执行函数
* 2.可以向函数中传递数据
* 3.函数名就是返回的值
*
*
*/
//一个输出表格的函数
function table($tablename,$width,$row,$col)
{
echo '';
echo '';
for($i=0;$i<$row;$i++)
{
//隔行换色
if($i%2==0)
$bg="#cccccc";
else
$bg="yellow";
echo '';//输出行
for($j=0;$j<$col;$j++)
{
echo '';

}
echo '

'.$tablename.'

'.($i*$row+$j).'{
echo '';
echo '';
for($i=0;$i<$row;$i++)
{
//隔行换色
if($i%2==0)
$bg="#cccccc";
else
$bg="yellow";
echo '';//输出行
for($j=0;$j<$col;$j++)
{
echo '';
}
echo '';

}
echo '

'.$tablename.'

'.($i*$row+$j).'
';

}/td>';
}
echo '
';

}
table("输出表格",600,10,10);
table("输出表格2",300,6,6);

//另一种输出方式
function table2($tablename,$width,$row,$col)
{
$str='';
$str.= '';
for($i=0;$i<$row;$i++)
{
//隔行换色
if($i%2==0)
$bg="#cccccc";
else
$bg="yellow";
$str.='';//输出行
for($j=0;$j<$col;$j++)
{
$str.='';
}
$str.='';

}
$str.='

'.$tablename.'

'.($i*$row+$j).'
';

return $str;
}

echo table2("直接输出表格",400,15,15);
?>

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
400-8888-8888
周一至周日 9:00-24:00
意见反馈:postmaster@guaishouxueyuan.net
关于我们

扫一扫关注我们

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.